Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy P.W. KABEO zwanym dalej Usługodawcą, a użytkownikiem zwanym dalej Abonentem.

Z chwilą opłacenia wybranej opcji konta serwera wirtualnego na platformie hostingowej, Usługodawca i Abonent zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych.

 

§ 1

Przedmiot umowy

Niniejsza umowa określa zasady dokonywania przez Usługodawcę na rzecz Abonenta sprzedaży usług hostingowych ujętych w cenniku Operatora.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez firmę P.W. KABEO zwaną dalej Usługodawcą, a także określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Abonenta korzystającego z jego usług.

2. Przed skorzystaniem z usług Usługodawcy konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.

3. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.

4. Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi łamiącemu
postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Abonent – korzystająca z usług Serwisu pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli
ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej.

6. Konto – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Abonenta w celu umożliwienia
korzystania przez niego z usług Usługodawcy.

7. Operator – Partner biznesowy Usługodawcy.

 

§ 3

Wykonywanie umowy

 Użytkownik składa zamówienie na usługę hostingową za pomocą przesłania wiadomości email, formularza kontaktowego lub telefonicznie (dane kontaktowe znajdują się na www.kabeo.net/kontakt ). Od momentu złożenia zamówienia rozpoczyna się okres abonamentowy danej usługi.

1. Pełna aktywacja konta nastąpi po dokonaniu zapłaty abonamentu na konto bankowe Usługodawcy. Konto pozostaje aktywne przez okres, za jaki został uiszczony abonament.

2. Do czasu potwierdzenia dokonania wpłaty Usługodawca blokuje konto, jeśli Usługodawca nie otrzyma potwierdzenia wpłaty w czasie 14 dni od zarejestrowania, konto zostanie usunięte, a umowa z Abonentem zostaje automatycznie rozwiązana.

3. Z chwilą otrzymania wymaganego potwierdzenia wpłaty w tym okresie następuje natychmiastowe odblokowanie konta i przedłużenie jego ważności.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).

 

§ 4

Opłaty abonamentowe

1. Abonent będzie pokrywał opłatę za abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie oznaczonym na fakturze.

2. Abonent otrzymywać będzie w zależności od umowy abonenckiej fakturę VAT lub paragon.

 

§ 5

Obowiązki Abonenta

Abonent ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu a w szczególności:

1. Nie przekraczania limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej ustalonej przez Operatora, dla każdego pakietu usług.

2. Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Nie używanie funkcji i usług w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu i naruszanie zasad współużytkowania zasobów.

4. Abonent ma obowiązek chronienia swoich hasełdostępu przed osobami trzecimi.

 

§ 6

Odpowiedzialność Abonenta

1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim Koncie hostingowym.

2. Abonent jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na swoim Koncie hostingowym.

3. Zabrania się umieszczania na serwerach Usługodawcy informacji zawierających treści warezowe lub pornograficzne oraz treści niezgodnych z polskim prawem.

4. Zabrania się wysyłania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. "o świadczeniu usług drogą elektroniczną") w tym zabronione jest masowe wysyłanie tzw. "Zapytań o wyrażenie zgody".

5. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w kod źródłowy oraz rozpowszechnianie bez zgody i wiedzy Usługodawcy oprogramowania wchodzącego w skład usługi hostingowej.

6. Abonent posiadający dostęp do usługi "SSH" jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie próby wykorzystywania tych usług do celów innych, niż
ogólnie przyjęte zasady.

§ 7

Zakres odpowiedzialności Usługodawcy

Usługodawca zobowiązuje się do:

1. Stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu. Stałe i nieprzerwane świadczenie usług rozumiane jest jako pełny dostęp klienta do jego usług z zachowaniem dostępności na poziomie 99,8% w skali roku. Operator zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych w godzinach nocnych, a w przypadku awarii zagrażającej stabilności usługi do natychmiastowej wymiany wadliwego podzespołu.

2. Poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Abonenta o zaistniałej konieczności
czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

  • nieprawidłowego użytkowania konta;
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz
    złamania Regulaminu przez Abonenta;
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane Użytkowników przechowywane
    na serwerach Usługodawcy.

 

§ 8

Kopie bezpieczeństwa

1. Operator współpracujący z Usługodawcą wykonuje kopie bezpieczeństwa danych Abonentów z cyklicznością do 7 dni wstecz.

2. Operator nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa (wyjątkiem są usługi uregulowane odrębnymi umowami).

3. Abonent jest zobowiązany do wykonywania kopii we własnym zakresie.

4. Kopie bezpieczeństwa Abonent powinien przechowywać na lokalnym komputerze.

 

§ 9

Rozwiązanie Umowy Abonenckiej

Umowa Abonencka może być rozwiązana:

1. Na skutek pisemnego (list lub e-mail na adres oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usługi dostarczonego co najmniej na 7 dni przed datą rozwiązania umowy.

2. Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu miesiąca od upływu terminu płatności (patrz punkt: opłaty) ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku Klientów posiadających podpisaną umowę.

3. Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu 7 dni od upływu terminu płatności, w przypadku klientów, którzy nie mają podpisanej umowy.

4. W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci - ze skutkiem natychmiastowym.

5. Na skutek rozwiązania lub likwidacji Abonenta nie będącego osobą fizyczną.

6. Na skutek działania Klienta powodującego wymierne szkody lub zakłócenie pracy Usługodawcy.

7. Przedterminowe rozwiązanie umowy nie upoważnia do zwrotu opłaty abonamentowej - wyjątkiem są usługi objęte gwarancją zwrotu środków.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy funkcjonowanie usługi klienta zagraża stabilności sieci lub stabilności innych użytkowników. W przypadku rozwiązania umowy ze strony Usługodawcy, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty abonamentowej pomniejszonej o wykorzystany okres abonamentowy. Zwrot przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy Użytkownik nie przyczynił się bezpośrednio do spowodowania zagrożenia dla innych
Użytkowników sieci.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.